Σύγκριση Προγνώσεων WxSim με Πραγματικές Καταγραφές

Στήλες: Πραγματικές Καταγραφές (Πραγ), Διαφορά± (Διαφ), Πρόγνωση Σταθμού-WxSim (WS)

Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα

Πρωϊνή Πρόγνωση(06:00)
Ενημερώθηκε: 19-07-24 στις 6:00 am
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2 Ημέρα +3
± 2.0° C Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
19-07-24     36     29     35     28     35     27     34     24
18-07-24 37.4 0.6 38 28.3 1.7 30     36     27     35     26     34     26
17-07-24 36.2 -2.2 34 30.0 -2.0 28 37.4 -2.4 35 28.3 0.7 29     35     27     34     27
16-07-24 35.7 -1.7 34 27.9 -0.9 27 36.2 -2.2 34 30.0 -2.0 28 37.4 -1.4 36 28.3 -0.3 28     35     27
15-07-24 35.2 -1.2 34 27.4 -0.4 27 35.7 -1.7 34 27.9 0.1 28 36.2 -1.2 35 30.0 -2.0 28 37.4 -2.4 35 28.3 0.7 29
14-07-24 35.1 -1.1 34 27.8 -0.8 27 35.2 -1.2 34 27.4 -0.4 27 35.7 -1.7 34 27.9 0.1 28 36.2 -1.2 35 30.0 -1.0 29
13-07-24 36.1 -1.1 35 27.7 -0.7 27 35.1 -1.1 34 27.8 -0.8 27 35.2 -1.2 34 27.4 -0.4 27 35.7 -1.7 34 27.9 0.1 28
12-07-24 35.2 -0.2 35 28.3 -1.3 27 36.1 -2.1 34 27.7 -0.7 27 35.1 -1.1 34 27.8 -0.8 27 35.2 -0.2 35 27.4 0.6 28
11-07-24 35.9 -1.9 34 27.7 -0.7 27 35.2 -1.2 34 28.3 -1.3 27 36.1 -2.1 34 27.7 -0.7 27 35.1 -1.1 34 27.8 -0.8 27
10-07-24 36.0 1.0 37 27.8 0.2 28 35.9 -0.9 35 27.7 0.3 28 35.2 -0.2 35 28.3 -1.3 27 36.1 -1.1 35 27.7 0.3 28
09-07-24 35.9 -1.9 34 30.1 -3.1 27 36.0 -1.0 35 27.8 -0.8 27 35.9 -1.9 34 27.7 -0.7 27 35.2 -1.2 34 28.3 -0.3 28
08-07-24 32.9 0.1 33 26.6 -0.6 26 35.9 -1.9 34 30.1 -4.1 26 36.0 -2.0 34 27.8 -2.8 25 35.9 -2.9 33 27.7 -0.7 27
07-07-24 32.3 0.7 33 26.0 -1.0 25 32.9 0.1 33 26.6 -0.6 26 35.9 -2.9 33 30.1 -3.1 27 36.0 -2.0 34 27.8 0.2 28
06-07-24 31.4 0.6 32 25.6 -1.6 24 32.3 -0.3 32 26.0 -1.0 25 32.9 0.1 33 26.6 -0.6 26 35.9 -2.9 33 30.1 -5.1 25
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   12   12   9   11   9   9   7   9
% Επιτυχίας     92.3     92.3     75.0     91.7     81.8     81.8     70.0     90.0
Μέσο Σφάλμα   1.1     1.2     1.3     1.1     1.4     1.2     1.7     1.0  
Καθαρό Σφάλμα   -0.6     -0.9     -1.3     -0.9     -1.4     -1.1     -1.7     -0.6  
Σταθ. Απόκλ.   0.6     0.7     0.5     1.0     0.5     0.6     0.6     0.4  


Μεσημεριανή Πρόγνωση(12:00)
Ενημερώθηκε: 19-07-24 στις 12:00 pm
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2 Ημέρα +3
± 2.0° C Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
19-07-24     35     27     34     27     34     27     34     26
18-07-24 37.4 -3.4 34 28.3 -0.3 28     34     28     34     27     33     26
17-07-24 36.2 -0.2 36 28.9 0.1 29 37.4 -2.4 35 28.3 -0.3 28     35     27     34     26
16-07-24 35.7 -1.7 34 27.6 0.4 28 36.2 -1.2 35 28.9 -0.9 28 37.4 -1.4 36 28.3 0.7 29     35     28
15-07-24 35.2 -2.2 33 27.4 -0.4 27 35.7 -2.7 33 27.6 -0.6 27 36.2 -2.2 34 28.9 -0.9 28 37.4 -2.4 35 28.3 -0.3 28
14-07-24 35.1 -1.1 34 27.4 -0.4 27 35.2 -2.2 33 27.4 -0.4 27 35.7 -2.7 33 27.6 0.4 28 36.2 -2.2 34 28.9 -0.9 28
13-07-24 36.1 -3.1 33 27.7 -0.7 27 35.1 -2.1 33 27.4 -0.4 27 35.2 -1.2 34 27.4 -0.4 27 35.7 -2.7 33 27.6 -0.6 27
12-07-24 35.2 -1.2 34 28.1 -1.1 27 36.1 -3.1 33 27.7 -0.7 27 35.1 -1.1 34 27.4 -0.4 27 35.2 -1.2 34 27.4 -0.4 27
11-07-24 35.9 -0.9 35 26.9 0.1 27 35.2 -2.2 33 28.1 -1.1 27 36.1 -2.1 34 27.7 -0.7 27 35.1 -2.1 33 27.4 -0.4 27
10-07-24 36.0 -1.0 35 27.6 -0.6 27 35.9 -1.9 34 26.9 0.1 27 35.2 -1.2 34 28.1 -1.1 27 36.1 -2.1 34 27.7 -0.7 27
09-07-24 35.9 -2.9 33 30.0 -3.0 27 36.0 -2.0 34 27.6 -0.6 27 35.9 -1.9 34 26.9 0.1 27 35.2 -1.2 34 28.1 -1.1 27
08-07-24 32.9 -0.9 32 26.6 -0.6 26 35.9 -1.9 34 30.0 -4.0 26 36.0 -2.0 34 27.6 -0.6 27 35.9 -1.9 34 26.9 -0.9 26
07-07-24 32.3 -1.3 31 25.7 -0.7 25 32.9 0.1 33 26.6 -0.6 26 35.9 -2.9 33 30.0 -4.0 26 36.0 -2.0 34 27.6 -1.6 26
06-07-24 31.4 -0.4 31 25.6 -1.6 24 32.3 -0.3 32 25.7 -0.7 25 32.9 0.1 33 26.6 -0.6 26 35.9 -2.9 33 30.0 -3.0 27
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   9   12   6   11   7   10   4   9
% Επιτυχίας     69.2     92.3     50.0     91.7     63.6     90.9     40.0     90.0
Μέσο Σφάλμα   1.6     0.8     1.8     0.9     1.7     0.9     2.1     1.0  
Καθαρό Σφάλμα   -1.6     -0.7     -1.8     -0.9     -1.7     -0.7     -2.1     -1.0  
Σταθ. Απόκλ.   0.9     0.7     0.5     1.0     0.5     0.4     0.4     0.4  


Απογευματινή Πρόγνωση(18:00)
Ενημερώθηκε: 19-07-24 στις 6:00 pm
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2 Ημέρα +3
± 2.0° C Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
19-07-24     27     34     27     35     27     34     26     33
18-07-24 28.3 0.7 29 37.4 -1.4 36     27     34     25     34     27     34
17-07-24 28.9 0.1 29 36.2 -1.2 35 28.3 -0.3 28 37.4 -3.4 34     27     34     27     34
16-07-24 27.6 0.4 28 35.7 -2.7 33 28.9 -0.9 28 36.2 -1.2 35 28.3 -0.3 28 37.4 -4.4 33     26     33
15-07-24 27.4 -0.4 27 35.2 -1.2 34 27.6 0.4 28 35.7 -0.7 35 28.9 -0.9 28 36.2 -1.2 35 28.3 -0.3 28 37.4 -2.4 35
14-07-24 27.4 0.6 28 35.1 -1.1 34 27.4 -0.4 27 35.2 -1.2 34 27.6 -0.6 27 35.7 -0.7 35 28.9 0.1 29 36.2 -0.2 36
13-07-24 27.7 0.3 28 36.1 -2.1 34 27.4 -0.4 27 35.1 -1.1 34 27.4 -0.4 27 35.2 -1.2 34 27.6 0.4 28 35.7 0.3 36
12-07-24 28.1 -1.1 27 35.2 -1.2 34 27.7 -0.7 27 36.1 -3.1 33 27.4 -0.4 27 35.1 -1.1 34 27.4 -0.4 27 35.2 -1.2 34
11-07-24 26.9 0.1 27 35.9 -1.9 34 28.1 -1.1 27 35.2 -2.2 33 27.7 -0.7 27 36.1 -2.1 34 27.4 -0.4 27 35.1 -1.1 34
10-07-24 27.6 0.4 28 36.0 -2.0 34 26.9 0.1 27 35.9 -1.9 34 28.1 -1.1 27 35.2 -2.2 33 27.7 -0.7 27 36.1 -2.1 34
09-07-24 30.0 3.0 33 35.9 -8.9 27 27.6 6.4 34 36.0 -9.0 27 26.9 7.1 34 35.9 -8.9 27 28.1 5.9 34 35.2 -8.2 27
08-07-24 32.9 -6.9 26 26.6 6.4 33 30.0 -3.0 27 35.9 -2.9 33 27.6 -1.6 26 36.0 -3.0 33 26.9 0.1 27 35.9 -2.9 33
07-07-24 25.7 -0.7 25 32.3 -0.3 32 32.9 -6.9 26 26.6 6.4 33 30.0 -3.0 27 35.9 -2.9 33 27.6 -0.6 27 36.0 -3.0 33
06-07-24 25.6 -1.6 24 31.4 0.6 32 25.7 -0.7 25 32.3 0.7 33 32.9 -6.9 26 26.6 6.4 33 30.0 -3.0 27 35.9 -1.9 34
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   11   9   9   6   8   4   8   5
% Επιτυχίας     84.6     69.2     75.0     50.0     72.7     36.4     80.0     50.0
Μέσο Σφάλμα   1.3     2.4     1.8     2.8     2.1     3.1     1.2     2.3  
Καθαρό Σφάλμα   -0.4     -1.3     -0.6     -1.6     -0.8     -1.9     0.1     -2.3  
Σταθ. Απόκλ.   1.8     2.3     1.7     2.1     1.9     2.2     0.6     1.1  


Νυκτερινή Πρόγνωση(23:00)
Ενημερώθηκε: 19-07-24 στις 11:00 pm
Στόχος Πρόγνωσης Ημέρα Ημέρα +1 Ημέρα +2 Ημέρα +3
± 2.0° C Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη
Ημ/νία Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
19-07-24     30     36     29     36     28     34     26     33
18-07-24 33.2 -3.2 30 37.4 1.6 39     31     37     29     36     28     35
17-07-24 29.4 2.6 32 36.2 1.8 38 33.2 -3.2 30 37.4 -1.4 36     27     35     26     33
16-07-24 33.9 -2.9 31 35.7 -0.7 35 29.4 -0.4 29 36.2 -1.2 35 33.2 -5.2 28 37.4 -3.4 34     27     34
15-07-24 31.6 -3.6 28 35.2 -0.2 35 33.9 -5.9 28 35.7 -0.7 35 29.4 -1.4 28 36.2 -1.2 35 33.2 -4.2 29 37.4 -2.4 35
14-07-24 30.3 -0.3 30 35.1 -0.1 35 31.6 -3.6 28 35.2 -0.2 35 33.9 -5.9 28 35.7 -0.7 35 29.4 -0.4 29 36.2 -1.2 35
13-07-24 31.6 -1.6 30 36.1 0.9 37 30.3 -1.3 29 35.1 -0.1 35 31.6 -3.6 28 35.2 -0.2 35 33.9 -5.9 28 35.7 -1.7 34
12-07-24 32.3 -4.3 28 35.2 -0.2 35 31.6 -3.6 28 36.1 -2.1 34 30.3 -3.3 27 35.1 -2.1 33 31.6 -4.6 27 35.2 -0.2 35
11-07-24 30.8 -3.8 27 35.9 0.1 36 32.3 -3.3 29 35.2 -0.2 35 31.6 -3.6 28 36.1 -2.1 34 30.3 -2.3 28 35.1 -1.1 34
10-07-24 29.2 0.8 30 36.0 0 36 30.8 -1.8 29 35.9 -0.9 35 32.3 -5.3 27 35.2 -1.2 34 31.6 -4.6 27 36.1 -2.1 34
09-07-24 32.2 -3.2 29 35.9 2.1 38 29.2 0.8 30 36.0 0 36 30.8 -2.8 28 35.9 -0.9 35 32.3 -4.3 28 35.2 -1.2 34
08-07-24 32.8 -4.8 28 32.9 1.1 34 32.2 -5.2 27 35.9 -1.9 34 29.2 -2.2 27 36.0 -2.0 34 30.8 -3.8 27 35.9 -2.9 33
07-07-24 29.9 -2.9 27 32.3 1.7 34 32.8 -5.8 27 32.9 1.1 34 32.2 -5.2 27 35.9 -1.9 34 29.2 -2.2 27 36.0 -3.0 33
06-07-24 29.4 -4.4 25 31.4 0.6 32 29.9 -4.9 25 32.3 -0.3 32 32.8 -6.8 26 32.9 0.1 33 32.2 -5.2 27 35.9 -0.9 35
Αποτελέσματα Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS Πραγ Διαφ WS
# Επιτυχίες   3   12   4   11   1   8   1   6
% Επιτυχίας     23.1     92.3     33.3     91.7     9.1     72.7     10.0     60.0
Μέσο Σφάλμα   3.0     0.9     3.3     0.8     4.1     1.4     3.8     1.7  
Καθαρό Σφάλμα   -2.4     0.7     -3.2     -0.7     -4.1     -1.4     -3.8     -1.7  
Σταθ. Απόκλ.   1.2     0.7     1.6     0.7     1.2     0.8     1.4     0.6  

Σε αυτή τη σελίδα, θα προσπαθήσουμε να συγκρίνουμε τις προγνώσεις του WxSim με τις πραγματικές τιμές που κατεγράφησαν από το μετεωρολογικό σταθμό του meteothes.gr. Υπάρχει ένας συγκριτικός πίνακας για κάθε μια από τις τρεις προγνώσεις που εκδίδονται(*) στις 06:00, 12:00, 18:00 και 23:00. Το λογισμικό, διαβάζει τις τιμές αμέσως μετά την κάθε πρόγνωση κι ενημερώνει τον ανάλογο πίνακα. Ακολούθως, μετά το τέλος της κάθε ημέρας, ενημερώνει τον πίνακα με τις πραγματικές τιμές και κάνει τις συγκρίσεις.

(*)Εμφανίζονται στη σελίδα μετά από 30 λεπτά, 06:30, 12:30, 18:30, 23:30.

Ο τρέχων στόχος, είναι η διαφορά μεταξύ της πρόγνωσης και των πραγματικών τιμών, να μη ξεπερνά τους +- 2 βαθμούς C. Ετσι, αν η διαφορά βρίσκεται σε αυτό το εύρος, το χρώμα στο πεδίο της στήλης WS μετατρέπεται σε πράσινο, ενώ στην αντίθετη περίπτωση παραμένει λευκό(χωρίς χρώμα). Στις γραμμές του πίνακα κάτω από από τις τιμές, υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που αφορούν τις συγκρίσεις.

Ο στόχος μας, είναι να πετύχουμε διαφορές ίσες ή και μικρότερες από 1 βαθμό C από τις πραγματικές! Εργαζόμαστε συνεχώς στην παραμετροποίηση του WxSim, ώστε να κάνουμε τις προγνώσεις πιο ακριβείς για την περιοχή μας, το Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης!