Κατάσταση Λειτουργίας Εξοπλισμού

This page shows the current status of the weather software used in the operation of this website.

Συνεχής λειτουργία εξοπλισμού για: 4 Days 22 Hours 48 Minutes 53 Seconds
Ελεύθερη μνήμη συστήματος: 3.72GB
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί το λογισμικό: Weather-Display (10.37S-(b113)) για αναφορά και ανάλυση καιρικών συνθηκών.
Ημερομηνία εκκίνησης λογισμικού: 08:07:08 02/07/2020.

Υπηρεσία Κατάσταση Διάρκεια
h:m:s
Τελευταία ενημέρωση στις:
06/07/2020 02:07
Weather-Display realtime Ενημερωμένο! 0:00:06 06/07/2020 02:07
Weather-Display FTP Ενημερωμένο! 0:02:08 06/07/2020 02:05
Weather-Display weather data Ενημερωμένο! 0:02:46 06/07/2020 02:05
Note: script(s) not current and need update(s):
quake-json.php V3.01 - 2020-05-26 Need update to V3.03 - 2020-06-30
Use this link for details.